×

គេហទំព័រ www.parents-tips.com ផ្តល់​នូវគន្លឹះចិញ្ចឹម​កូន​ឱ្យ​បាន​ល្អ

ចំណុចទាំង ១៤ ដែលលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ត្រូវពិចារណា ពេលទិញពូកសម្រាប់កូនតូចៗ
១២ មករា ២០២១

ការគេងលក់ស្កប់ស្កល់មានសារសំខាន់ចំពោះមនុស្សចាស់ និងកូនក្មេងដូចគ្នា។ យោងតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថា កង្វះដំណេក ឬគុណភាពដំណេកអាចជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតកូនអ្នកក្នុងទិដ្ឋភាពជាច្រើន។ វាអាចចាប់ផ្តើមដោយការលំបាកបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍នៅសាលារៀនសាលា បញ្ហាសង្គម មានអាកប្បកិរិយាមិនល្អ ឬសូម្បីតែលទ្ធផលនៃការសិក្សា។ ដូច្នេះ […]